Privacyverklaring Thomson Reuters

中文    English    Français    Deutsch    Italiano    日本語    한국어    Português    Русский    Español    Türk   

Wij hechten belang aan uw privacy en vertrouwen. Deze privacyverklaring (de ‘verklaring’) bevat daarom belangrijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Thomson Reuters en de aan haar gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen overal ter wereld (‘Thomson Reuters’, ‘wij/we’ of ‘ons/onze’). Deze verklaring is van toepassing op alle websites, toepassingen, producten, software en diensten die hieraan gekoppeld zijn (hierna gezamenlijk aangeduid als onze ‘diensten’). Van tijd tot tijd kan een dienst gekoppeld zijn aan een andere privacyverklaring, waarin de specifieke privacyprocedures voor de desbetreffende dienst worden beschreven.

Lees deze verklaring zorgvuldig door en neem contact op met onze Data Protection Officer als u vragen hebt over onze privacyprocedures of over uw keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens. Het is van belang dat u regelmatig controleert of deze verklaring is bijgewerkt. Wijzigingen die wij van wezenlijk belang achten, brengen we onder uw aandacht door een kennisgeving te plaatsen bij de desbetreffende diensten en/of door contact op te nemen per e-mail of via andere methoden

Deze verklaring is meest recentelijk bijgewerkt op 1 juni 2017.
 

Thomson Reuters streeft naar een verantwoorde omgang met en beveiliging van persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is identificeerbaar als op directe of indirecte wijze vaststelling mogelijk is van zijn of haar identiteit, in het bijzonder aan de hand van een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiecode of een of meer aspecten van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van de desbetreffende persoon.

Wij gaan over tot de verzameling, verwerking, bekendmaking, overdracht en opslag van persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening of de in deze verklaring beschreven operationele en zakelijke doeleinden. Ons doel is inzicht te bieden in onze privacyprocedures, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over het gebruik van uw gegevens. In geval van vragen of twijfels raden we u steeds aan contact met ons op te nemen.

Wij verzamelen onder meer persoonsgegevens over u als u zich registreert voor een evenement, informatie opvraagt, diensten koopt of gebruikt, of beroep doet op onze klantenondersteuning. We kunnen u verzoeken informatie te verstrekken zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord en gegevens van uw apparaat. De persoonsgegevens die Thomson Reuters over u bijhoudt, zijn niet altijd direct afkomstig van u. De informatie is mogelijk ook afkomstig van uw werkgever, organisaties waarbij u aangesloten bent of een professionele dienstverlener zoals uw belastingadviseur, accountant of advocaat als zij gebruik maken van onze diensten. Verder verzamelen we persoonsgegevens via externe bronnen zoals onze partners, dienstverleners en openbaar beschikbare websites. Zo kunnen wij diensten aanbieden die aansluiten bij uw interesses, de nauwkeurigheid van gegevens waarborgen en onze diensten ter beschikking stellen en verbeteren.

Daarnaast vindt via onze servers, logbestanden en andere technologieën automatische verzameling van specifieke gegevens plaats, die ons helpen bij het beheren, beschermen en verbeteren van onze diensten, het analyseren van het gebruik en het verbeteren van de gebruikerservaring. We delen persoonsgegevens uitsluitend met anderen zoals uiteengezet in deze verklaring of als dat naar ons oordeel krachtens de wet toegestaan of verplicht is.

Van tijd tot tijd verzamelen en verwerken wij gegevens die aan te merken zijn als gevoelige persoonsgegevens.

Gevoelige persoonsgegevens zijn een specifieke soort persoonsgegevens, die doorgaans wordt gedefinieerd als alle informatie in verband met ras/etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, fysieke of mentale gesteldheid, andere medische gegevens waaronder biometrische en genetische informatie, en het seksleven of seksuele voorkeuren. Soms worden onder gevoelige persoonsgegevens ook verstaan strafrechtelijke beschuldigingen of veroordelingen, gegevens omtrent de exacte geografische locatie, financiële gegevens en bankrekeningnummers evenals unieke identificatiecodes zoals door de overheid verstrekte socialezekerheidsnummers en nummers van rijbewijzen en paspoorten.

Als u bijvoorbeeld iets van ons koopt of zich abonneert op onze diensten, vragen wij voor de betaling kaartgegevens of andere financiële gegevens op en andere informatie die wij nodig hebben om de transactie te verwerken. Als u of uw professionele dienstverlener gebruik maakt van onze belasting- en boekhouddiensten, verzamelen en verwerken we financiële gegevens en belastinginformatie. Bij sommige diensten wordt u gevraagd uw exacte geografische locatie te delen, zodat wij een persoonlijke ervaring kunnen bieden en de nauwkeurigheid van de dienst kunnen verbeteren. Als u in het kader van een sollicitatie gebruik maakt van onze eRecruitment Services, wordt mogelijk ook informatie verzameld zoals een door de overheid verstrekt identificatienummer. Gegevens die op grond van de toepasselijke wetgeving worden aangemerkt als gevoelige informatie worden verwerkt in overeenstemming met de desbetreffende wetgeving.
 

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende diensten en zakelijke doeleinden:

 • Inrichten en beheren van accounts: We gebruiken persoonsgegevens zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en informatie over uw apparaat om uw account in te richten en te beheren, technische ondersteuning, klantenservice en training te verlenen, uw identiteit te verifiëren en belangrijke informatie over uw account(s), abonnement(en) en de diensten toe te sturen.
 • Persoonlijke voorkeuren: We gebruiken persoonsgegevens om nieuws, onderzoek, rapporten, bedrijfsinformatie en andere aangepaste inhoud aan te bieden en aan te raden en om uw ervaring met onze diensten meer persoonlijk te maken. Bij sommige diensten wordt u gevraagd uw exacte geografische locatie te delen, zodat wij een persoonlijke ervaring kunnen bieden en de nauwkeurigheid van de dienst kunnen verbeteren. Wanneer u ermee instemt uw exacte geografische locatie met ons te delen, kunt u dit op elk moment weer ongedaan maken met behulp van de privacy-instellingen in uw browser of op uw apparaat.
 • Marketing en evenementen: We gebruiken persoonsgegevens om u via diverse platforms, waaronder e-mail, telefoon, SMS, direct mail en websites, marketinginformatie en informatie over evenementen toe te sturen. In alle marketinge-mails nemen we instructies op over hoe u zich voor toekomstige e-mails kunt afmelden. Verder bieden wij hulpcentra voor e-mailvoorkeuren waar u uw voorkeuren met betrekking tot informatie- en marketingberichten kunt beheren. Let op: ook als u zich hebt afgemeld voor marketinge-mails, kunnen wij u nog steeds belangrijke dienstinformatie over uw accounts en abonnementen sturen.
 • Onderzoeken en peilingen: Als u besluit deel te nemen aan een onderzoek of peiling, kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor marketing of marktonderzoek.
 • Onderzoek en ontwikkeling: We gebruiken persoonsgegevens ten behoeve van interne onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en bij het testen en verbeteren van de functies van onze diensten.
 • Chatrooms, berichtendiensten, community- en evenementenforums: Een aantal van onze diensten maken samenwerking, contact met peers, spellen en uitwisseling van informatie mogelijk door functies zoals chatrooms, berichtendiensten en community- en evenementenforums. Afhankelijk van de dienst zijn de op uw initiatief geplaatste, gedeelde, geüploade of verstrekte persoonsgegevens openbaar beschikbaar en zichtbaar voor alle personen die van de desbetreffende dienst gebruik maken. Plaats of deel nooit vertrouwelijke informatie of informatie over anderen, tenzij u daartoe toestemming hebt. Informatie die u in profielen en forums voor community’s en evenementen opneemt, kunnen wij gebruiken om u een meer persoonlijke ervaring te bieden of aanbevelingen te doen over inhoud of links met peers. Voor deze diensten gelden eventueel aparte gebruiksvoorwaarden en, waar van toepassing, specifieke privacyverklaringen. We bewaken deze diensten om naleving van onze gebruiksvoorwaarden te waarborgen.
 • Gehoste diensten: Een aantal van onze diensten biedt functionaliteit voor gegevens- of documentopslag als integraal onderdeel van het aangeboden product of de geboden oplossing. De door onze klanten opgeslagen documenten en gegevens kunnen persoonsgegevens bevatten, bijvoorbeeld in zakelijke of particuliere belastingaangiftes, salarisinformatie en financiële gegevens, en juridische documenten of processtukken. Alle door of namens onze klanten opgeslagen informatie staat uitsluitend onder de controle en het beheer van, en wordt toegankelijk gemaakt aan, de desbetreffende klant of andere personen die van tijd tot tijd door onze klanten worden gemachtigd. Thomson Reuters en haar medewerkers hebben uitsluitend toegang tot deze informatie als dit noodzakelijk is om bedrijfsredenen, bijvoorbeeld om technische ondersteuning te bieden. Klik hier voor meer informatie over de plaatsen waar wij informatie opslaan en verwerken.
 • Wettelijke plichten: Thomson Reuters kan van rechtswege worden verplicht tot het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in verband met het voorkomen, opsporen en onderzoeken van strafbare feiten, of het voorkomen van schade of fraude. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan interne en externe auditverplichtingen, doelstellingen betreffende informatiebeveiliging en wanneer dit anderszins naar ons oordeel noodzakelijk of gepast is: (a) op grond van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetten buiten uw land van vestiging; (b) om uitvoering te geven aan verzoeken van rechtbanken, handhavingsautoriteiten en andere regerings- en overheidsinstanties, met inbegrip van vergelijkbare instanties buiten uw land van vestiging; (c) om naleving van onze algemene voorwaarden af te dwingen en (d) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van Thomson Reuters of die van anderen te beschermen.

Thomson Reuters deelt of verstrekt persoonsgegevens als dit noodzakelijk is om diensten te leveren of om de hierna beschreven bedrijfsprocessen uit te voeren. Bij het delen van persoonsgegevens nemen we voorschriften op het gebied van privacy en beveiliging in acht. Van tijd tot tijd delen we niet-persoonlijke, geanonimiseerde en statistische gegevens met derden. Hierna volgen de partijen met wie wij persoonsgegevens delen en de redenen waarom.

 • Binnen Thomson Reuters: Onze ondernemingen over de hele wereld worden ondersteund door diverse teams en bedrijfsfuncties binnen Thomson Reuters. Indien dit noodzakelijk is in het kader van het leveren van de diensten, het accountbeheer, verkoop en marketing, klantenservice, technische ondersteuning, bedrijfs- en productontwikkeling en dergelijke, worden er aan hen persoonsgegevens verstrekt. Voor al onze werknemers en aannemers geldt dat zij bij de verwerking van persoonsgegevens ons beleid inzake privacy en beveiliging van gegevens moeten naleven. Klik hier • voor een lijst van locaties waar Thomson Reuters eventueel persoonsgegevens verwerkt.
 • Onze zakenpartners: Van tijd tot tijd gaan wij met andere organisaties samenwerkingen aan gericht op het leveren van diensten met gezamenlijke branding of inhoud, of het organiseren van evenementen, conferenties en seminars. Deze afspraken kunnen inhouden dat u klant bent van zowel Thomson Reuters als onze partner en dat wij en onze partners informatie over u verzamelen en delen. Thomson Reuters verwerkt persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze verklaring en raadt u aan de privacyverklaringen van partners te lezen voor meer informatie over hoe zij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en delen.
 • Onze externe dienstverleners: Thomson Reuters doet in het kader van samenwerking en ondersteuning wereldwijd beroep op dienstverleners. Deze partijen ontvangen alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten die zij aan ons leveren. Bij deze diensten valt te denken aan ondersteuning voor software, systemen en platforms, direct marketing, cloud hosting, reclame, gegevensanalyse en verwerking en levering van orders. Onze externe dienstverleners mogen de door ons verstrekte persoonsgegevens uitsluitend delen of gebruiken voor de dienstverlening aan ons.
 • Derden om juridische redenen: Thomson Reuters deelt persoonsgegevens als zij naar haar oordeel daartoe verplicht is. Dit is onder meer van toepassing bij:
  • De naleving van wettelijke plichten en het uitvoeren van verzoeken van overheidsinstanties, waaronder handhavingsautoriteiten en andere regeringsinstanties en met inbegrip van vergelijkbare instanties buiten uw land van vestiging;
  • Een fusie, verkoop, reorganisatie, overname, joint venture, cessie, overdracht of andere transactie met betrekking tot (een deel van) onze onderneming, aandelen of voorraad (zulks ook in verband van een faillissement of vergelijkbare procedures);
  • Het beschermen van onze rechten, gebruikers en diensten.
 • eRecruitment-partners: Indien u zich in het kader van sollicitaties registreert als gebruiker van onze e-recruitmentdiensten, worden uw persoonsgegevens, met inbegrip van gevoelige persoonsgegevens die u verstrekt, beschikbaar gemaakt aan de organisatie waar u hebt gesolliciteerd. Voor een volledige beoordeling van een sollicitatie worden persoonsgegevens mogelijk doorgestuurd naar de internationale vestiging van de organisatie.

Thomson Reuters is een internationale organisatie, wat inhoudt dat opslag en verwerking van uw persoonsgegevens kan plaatsvinden buiten uw vestigingsland. Wij nemen stappen om te waarborgen dat de verwerking van de door ons verzamelde informatie voldoet aan deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving op de locatie van de gegevens.

Thomson Reuters beschikt in haar kantoren over de hele wereld over netwerken, databases, servers, systemen, ondersteunings- en helpdeskafdelingen. We voorzien in de behoeften van onze ondernemingen, werknemers en klanten door samen te werken met derden die actief zijn op het gebied van cloud hosting services, bevoorrading en technische ondersteuning. We nemen gepaste maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking, beveiliging en overdracht van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In sommige gevallen kan er een noodzaak bestaan tot bekendmaking of overdracht van uw persoonsgegevens binnen Thomson Reuters of aan derden in gebieden buiten uw vestigingsland. De gebieden waarin deze ontvangers zich bevinden zijn aan verandering onderhevig, maar dit kunnen gebieden zijn zoals de Verenigde Staten, Europa, Canada, Azië, Australië, India en andere landen waar Thomson Reuters aanwezig is of aannemers inzet. Kijk onder het kopje ‘Contact Us’ voor een lijst van Thomson Reuters-kantoren.

Bij overdracht van persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte naar landen waar de privacywetgeving niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als die in uw vestigingsland, nemen wij maatregelen om een adequaat beschermingsniveau te bieden. Anders gezegd, de rechten en bescherming met betrekking tot uw gegevens blijven in stand. We hanteren daartoe bijvoorbeeld goedgekeurde contractbepalingen, multilaterale gegevensdrachtovereenkomsten, intragroepovereenkomsten en andere maatregelen die ontworpen zijn om te waarborgen dat ontvangers uw persoonsgegevens beschermen. Voor meer informatie over onze procedures inzake gegevensoverdracht kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer.
 

Thomson Reuters heeft gegevensbeveiliging hoog in het vaandel staan en hanteert gepaste technologieën en procedures ter bescherming van persoonsgegevens. Ons beleid en onze procedures op het gebied van informatiebeveiliging sluiten nauw aan bij algemeen aanvaarde internationale normen. Ook worden het beleid en de procedures periodiek herzien en bijgewerkt om te voldoen aan bedrijfsbehoeften, technologische ontwikkelingen en regelgevingsvereisten.

Bijvoorbeeld:

 • Beleid en procedures
  • We hebben maatregelen ingesteld om bescherming te bieden tegen onopzettelijk verlies en oneigenlijke toegang, verwerking, vernietiging of bekendmaking van gegevens
  • We hebben een strategie voor bedrijfscontinuïteit en schadeherstel ontwikkeld, die als doel heeft de continuïteit van onze dienstverlening aan onze klanten te waarborgen en onze werknemers en bedrijfsmiddelen te beschermen
  • We leggen gepaste beperkingen op met betrekking tot de toegang tot persoonsgegevens
  • We waarborgen een veilige opslag en overdracht van gegevens door het instellen van gepaste maatregelen en controles, waaronder bewaking en fysieke maatregelen
  • We voeren in overeenstemming met wettelijke vereisten en ons bedrijfsbeleid effectbeoordelingen naar privacyaspecten uit.
 • Training voor werknemers en aannemers
  • Werknemers en aannemers die toegang hebben tot persoonsgegevens en andere gevoelige informatie verplichten wij tot het doorlopen van periodieke training op het gebied van privacy, informatiebeveiliging en andere toepasselijke onderwerpen
  • Door middel van maatregelen waarborgen we dat onze werknemers en aannemers hun werkzaamheden uitvoeren conform ons beleid en onze procedures op het gebied van informatiebeveiliging en alle geldende contractuele verplichtingen.
 • Risicomanagement inzake leveranciers
  • Door middel van contracten en veiligheidscontroles leggen wij externe leveranciers en dienstverleners de plicht op om de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met onze beveiligingsrichtlijnen en -procedures
    
Bij Thomson Reuters zorgt het Records Management-team in samenwerking met het Privacy Office voor de invoering van richtlijnen en voorschriften in verband met de bewaring van persoonsgegevens. We werken volgens een ‘Enterprise Records Retention Schedule’ (bewaarschema voor bedrijfsinformatie), dat gebaseerd is op een classificatiesysteem bestaande uit bedrijfsfuncties, gegevensklassen en gegevenstypen. We bewaren persoonsgegevens zo lang wij er redelijkerwijs over moeten kunnen beschikken voor juridische of zakelijke doeleinden. Bij het vaststellen van de bewaartermijn voor gegevens houdt Thomson Reuters rekening met de plaatselijke wetgeving, contractuele verplichtingen en de verwachtingen en behoeften van haar klanten. We zorgen voor een veilige verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn.

Thomson Reuters erkent uw recht tot inzage in en controle over uw informatie. We nemen informatieverzoeken in behandeling en zullen uw persoonsgegevens in voorkomende gevallen corrigeren, aanpassen of verwijderen.

 • Inzage in persoonsgegevens: Wanneer u een verzoek doet tot inzage in uw persoonsgegevens, geven wij daaraan graag gehoor onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke vereisten en uitzonderingen, waaronder procedures betreffende identiteitscontrole. Om ons te helpen bij het vinden van de desbetreffende gegevens vragen wij u om bewijs van uw identiteit en adequate informatie omtrent uw interactie met ons, vóór er gegevens aan u worden verstrekt. Behalve als de plaatselijke wetgeving dit verbiedt, mogen wij u ook een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van een kopie van uw gegevens.
 • Verbetering en verwijdering: In bepaalde rechtsgebieden hebt u recht op correctie of aanpassing van uw persoonsgegevens als deze fouten bevatten of bijwerking daarvan aan de orde is. Eventueel hebt u ook het recht om een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens in te dienen. Verwijdering is echter niet altijd mogelijk omwille van wettelijke vereisten en andere verplichtingen en aspecten. Ook wijzen we erop dat u uw accountgegevens kunt aanpassen door middel van de optie ‘Contact Us’ van de desbetreffende dienst.
 • Marketingvoorkeuren:  Uitschrijven voor marketinge-mails kan met behulp van de afmeldlink in de e-mailcommunicatie die u hebt ontvangen of door naar het desbetreffende hulpcentrum voor e-mailvoorkeuren te gaan. Gebruik voor andere marketingvoorkeuren de optie ‘Contact Us’ van de desbetreffende dienst. Kijk hier voor informatie over het beheren van cookies en hier voor informatie over Interest-Based Advertising en advertenties op mobiele apparaten.
 • Een klacht indienen: Indien u niet tevreden bent met de manier waarop Thomson Reuters uw persoonsgegevens beheert, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Een lijst van nationale autoriteiten voor gegevensbescherming is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Voor alle verzoeken in verband met uw persoonsgegevens neemt u contact op met de Data Protection Officer. Voor verzoeken met betrekking tot PeopleMap, Public Records on Westlaw en CLEAR, klik hier.

Thomson Reuters en haar externe dienstverleners plaatsen cookies en gebruiken deze en andere technologieën onder meer voor het bijhouden en beheren van gebruikersvoorkeuren, het tonen van gerichte advertenties, het aanbieden van inhoud en het verzamelen van analyse- en gebruiksinformatie. Het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën is gestandaardiseerd op alle websites en apps aan de hand waarvan informatie wordt verzameld over uw online activiteiten via apps, websites en andere diensten. Hierna volgt meer informatie over ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën en de manieren waarop u ze kunt beheren.

Een cookie is een tekstbestandje dat op een computer of ander apparaat wordt geplaatst om de gebruiker of het apparaat te kunnen identificeren en om informatie te verzamelen. Afhankelijk van de functie en het beoogde doel wordt een cookie doorgaans ingedeeld in een van vier categorieën, namelijk strikt noodzakelijke cookies, prestatiegerelateerde cookies, functionele cookies en marketingcookies.

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk, zodat u op de website kunt navigeren en de functies kunt gebruiken. Zonder deze cookies is uitvoering van gewenste functionaliteit, bijvoorbeeld het plaatsen van artikelen in een winkelwagentje, niet mogelijk.
 • Prestatiegerelateerde cookies: Deze cookies dienen om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze websites. De verzamelde informatie omvat onder meer de gebruikte internetbrowser en het besturingssysteem, de domeinnaam van de vooraf bezochte website, het aantal bezoeken, de gemiddelde duur van een bezoek en de geopende pagina’s. De door deze cookies verzamelde informatie omvat uitsluitend geaggregeerde en anonieme gegevens en geen gegevens aan de hand waarvan uw identiteit kan worden afgeleid. Prestatiegerelateerde cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen en een betere ervaring te bieden.
 • Functionele cookies: Deze cookies houden bij welke keuzes u maakt op een website (zoals uw gebruikersnaam of ID, taalvoorkeuren of het gebied of de regio waarin u zich bevindt) en maken geavanceerde, beter afgestemde functies mogelijk. Verder kan in deze cookies worden bijgehouden hoe u de lettergrootte, het lettertype en andere aanpasbare websiteonderdelen hebt veranderd. Ook worden ze gebruikt voor het uitvoeren van gewenste functionaliteit, zoals het bekijken van een video of het plaatsen van een commentaar op een blog. De met deze cookies verzamelde informatie is mogelijk anoniem. Verder is het met deze cookies niet mogelijk om uw surfgedrag op andere websites te volgen.
 • Commerciële cookies: Deze cookies dienen om surfgedrag bij te houden en doelgroepgerichte reclame (op basis van het internetgebruik) te tonen. Ook kunnen ze worden ingezet om ervoor te zorgen dat u een advertentie slechts een aantal keer te zien krijgt en om de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten. Plaatsing gebeurt meestal door reclamenetwerken, met toestemming van de beheerder van de website. De cookies houden bij welke websites u bezoekt en delen die informatie met andere organisaties zoals adverteerders.

Websitecookies beheert u via uw browserinstellingen. Daarbij hebt u altijd de mogelijkheid om cookies te accepteren, te weigeren of te verwijderen en zo de instellingen te wijzigen. Als u uw instellingen wijzigt, is het mogelijk dat bepaalde functies en onderdelen van de diensten niet meer correct werken. Er zijn kleine verschillen tussen de instellingen van de diverse browsers. Kijk voor het beheer van cookies daarom naar de bijbehorende instellingen in uw browser.

Voor gebruikers die meer willen weten over cookies volgen hierna enkele nuttige bronnen met uitgebreide informatie over soorten cookies, het gebruik daarvan en het beheer van voorkeuren met betrekking tot cookies: www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org. Volg de onderstaande links voor uitgebreide informatie over het uitschakelen en verwijderen van cookies in een aantal veelgebruikte browsers:

 • Local Shared Objects/Flash-cookies: Flash-cookies (ook wel ‘local shared objects’ genoemd) zijn ontworpen ter ondersteuning van website-inhoud die gebruik maakt van Adobe Flash. Ze worden doorgaans gebruikt om advertenties en video’s te tonen op websites. Net als bij andere cookies wordt er informatie opgeslagen op uw apparaat. Een deel van die informatie heeft betrekking op inhoud die gebruik maakt van Flash. Verwijdering van Flash-cookies kan uitsluitend in Adobe Flash en niet via uw browser. Op de volgende helppagina vindt u meer informatie over het beheren van privacy-instellingen en het verwijderen van Flash-cookies.
 • Webbakens: Onze internetpagina’s kunnen elektronische afbeeldingen in de vorm van een webbaken bevatten (ook wel ‘single-pixel gif’ of transparante grafische afbeelding genoemd). Het gebruik hiervan dient bijvoorbeeld om cookies toe te passen op onze websites, het aantal gebruikers te tellen dat de websites heeft bezocht, diensten uit te voeren en de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten. Verder voegen we soms webbakens toe aan onze marketinge-mails of nieuwsbrieven om na te gaan of de e-mail is geopend en of er links zijn aangeklikt.
 • Logbestanden van webservers en applicaties: Via onze servers verzamelen we automatisch specifieke gegevens die ons helpen de diensten te beheren en te beschermen, het gebruik te analyseren en een betere gebruikerservaring te bieden. De verzamelde informatie omvat onder meer:
  • Het IP-adres en het type browser
  • Informatie over het apparaat, waaronder de Unique Device Identifier (UDID), het MAC-adres, de Identifier For Advertisers (IFA) en vergelijkbare identificatiecodes die wellicht door ons of andere partijen worden toegewezen
  • Het besturingssysteem en andere technische gegevens over het apparaat
  • De stad, de staat en het land waar u onze website opent
  • De bezochte pagina’s en de geraadpleegde, opgeslagen en gekochte inhoud
  • De ingevoerde informatie of tekst
  • De links en knoppen die u hebt aangeklikt
  • De URLs die u voor en na gebruik van onze diensten hebt bezocht

Met behulp van Interest-Based Advertising (IBA) kan Thomson Reuters gebruikers van haar diensten gerichte advertenties tonen. Het idee achter IBA is dat u advertenties te zien krijgt op basis van het soort inhoud dat u opent of leest. Terwijl u onze diensten bekijkt, worden er cookies op uw apparaat geplaatst, inclusief een commerciële cookie. Deze verschaft ons beter inzicht in het soort pagina’s of inhoud dat u interessant vindt. Aan de hand van de over uw apparaat verzamelde informatie kunnen wij u indelen bij een groep andere apparaten met vergelijkbare interesses. Vervolgens kunnen wij aan gebruikersgroepen advertenties tonen die gebaseerd zijn op gezamenlijke interesses. Ga voor meer informatie over IBA naar:

http://www.iab.net/public_policy/behavioral-advertisingprinciples.
 

Als u zich wilt afmelden voor advertenties op basis van uw interesses, wil dat niet zeggen dat u tijdens het gebruik van onze diensten geen advertenties meer zult zien. Het betekent alleen dat we de over u verzamelde informatie niet gebruiken voor IBA en dat de getoonde advertenties niet op u worden afgestemd. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot online advertenties instellen door op deze link te klikken. Of klik binnen de advertentie op het pictogram AdChoices en volg de instructies. Verder kunt u zich via de Opt Out Tool van het Network Advertising Initiative (NAI) (http://www.networkadvertising.org/choices) bij een groot aantal websites afmelden voor advertenties op basis van uw interesses. In de EU kan dat via http://www.youronlinechoices.com/. Let op: als u cookies verwijdert, een ander apparaat gebruikt of van browser verandert, moet u zich mogelijk opnieuw afmelden.
 

Mobiele apparaten zijn voorzien van een identificatiecode, waarmee bedrijven gerichte advertenties naar een specifiek mobiel apparaat kunnen sturen. Vaak kunt u advertentietracking op mobiele apparaten uitschakelen of u kunt via de privacy-instellingen van het apparaat de identificatiecode voor advertenties resetten. Daarnaast is er de AppChoices-app, die u controle geeft over advertenties op uw mobiele apparaat: http://youradchoices.com/appchoices. Bovendien kunt u op uw mobiele apparaat locatiebepaling uitschakelen. Het uitschakelen van advertentietracking of locatiebepaling betekent dat wij de informatie die verzameld wordt via de identificatiecode voor advertenties niet langer gebruiken voor het tonen van advertenties. Het aantal advertenties dat u ziet blijft waarschijnlijk gelijk, maar ze zijn niet langer gebaseerd op uw interesses en daarom misschien minder relevant voor u.

Sommige browsers sturen Do Not Track (DNT)-signalen naar websites. Thomson Reuters verwerkt, verandert en wijzigt de DNT-verzoeken of -signalen van deze browsers op dit moment niet, omdat er binnen de bedrijfstak nog geen gemeenschappelijke interpretatie van DNT-signalen bestaat. Thomson Reuters blijft de ontwikkelingen op dit gebied volgen en zal haar werkwijze betreffende DNT zo nodig opnieuw beoordelen.

Een aantal van onze diensten bevat functionaliteit van sociale media, zoals widgets en de Vind ik leuk-knop van Facebook, deelknoppen en interactieve mini-programma’s. Verder is het bij sommige van onze diensten mogelijk om in te loggen met uw account op sociale media, zoals Facebook of LinkedIn. Als u besluit om via social media of een vergelijkbare dienst in te loggen, ontvangen en bewaren wij mogelijk authenticatiegegevens van de desbetreffende dienst om u te laten inloggen en mogelijk ook informatie die u besluit te delen als u verbinding maakt met deze diensten. Deze diensten kunnen informatie verzamelen zoals de internetpagina’s die u hebt bezocht en uw IP-adres. Daarnaast kunnen ze cookies plaatsen om functies correct te laten werken. Thomson Reuters is niet verantwoordelijk voor de beveiliging of privacy van de informatie die deze derden verzamelen. U wordt aangeraden om kennis te nemen van de privacyverklaringen of -richtlijnen die van toepassing zijn als u verbinding maakt met diensten van derden, zulke diensten gebruikt of zich bij zulke diensten aanmeldt. Als u wilt voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met de aanbieder van uw sociale-media-account of andere gebruikers van de sociale media, dient u uw sociale-media-account niet te koppelen aan uw account voor de diensten en via de diensten geen informatie te delen op sociale netwerken.

Onze diensten kunnen links bevatten naar apps, diensten, tools en websites van derden die niet gelieerd zijn aan ons en niet onder ons toezicht of beheer staan. Uw gebruik van zulke apps, diensten, tools en websites valt mogelijk samen met het gebruik van onze diensten. Voorbeelden zijn Facebook, LinkedIn, Twitter en apps van derden zoals spraakherkennings- en voorleessoftware. De privacyprocedures van deze derden worden geregeld in de eigen privacyverklaringen van deze partijen. Thomson Reuters is niet verantwoordelijk voor de beveiliging of privacy van de informatie die deze derden verzamelen. U wordt aangeraden om kennis te nemen van de privacyverklaringen of -richtlijnen die van toepassing zijn op deze diensten van derden.

Thomson Reuters verschaft informatiediensten voor professionals. Onze diensten zijn doorgaans niet op kinderen gericht. In het geval dat wij informatie over kinderen verzamelen en gebruiken, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van educatieve materialen, nemen we daarbij de brancherichtlijnen en toepasselijke wetgeving in acht.

Het kan voorkomen dat u vragen of twijfels over deze verklaring of de privacyprocedures hebt of een klacht onder onze aandacht wilt brengen. Neemt u in dat geval gerust contact met ons op, via een van de onderstaande manieren:

Data Protection Officer bij Thomson Reuters:
Email:
Privacy.enquiries@thomsonreuters.com
Adres:
T.a.v.: Data Protection Officer
Thomson Reuters
D5 S1866
610 Opperman Dr.
Eagan, MN 55123
USA

Marketingvoorkeuren en ondersteuning voor de diensten:
Om uw accountgegevens of voorkeuren m.b.t. marketinge-mails bij te werken, gaat u naar het desbetreffende hulpcentrum voor e-mailvoorkeuren. Voor technische ondersteuning en andere hulp bij het gebruik van de diensten kunt u de optie ‘Contact Us’ van de desbetreffende dienst gebruiken.

Klik hier voor een lijst van Thomson Reuters-kantoren