Oświadczenie Thomson Reuters o ochronie prywatności

Dostępne w innych językach:

Data wejścia w życie: czerwiec 2012 r.
Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2023 r.

Prywatność Użytkownika jest ważna. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o tym, jak grupa spółek Thomson Reuters przetwarza dane osobowe Użytkownika w związku z korzystaniem z witryny internetowej, aplikacji (w tym aplikacji mobilnej), produktu lub usługi zawierających łącze do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, oraz zarządzaniem stosunkiem pracy naszych pracowników (co nazywamy naszymi „Usługami”). Dotyczy to ogólnie następujących grup:

 • Klienci i użytkownicy (w tym potencjalni); 

 • Pracownicy; 

 • Zewnętrzni partnerzy biznesowi; oraz

 • Inne osoby angażujące się w interakcję z nami lub których dane osobowe przechowujemy. 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do żadnej witryny internetowej, aplikacji, produktu ani usługi, które zawierają łącza do własnego oświadczenia o ochronie prywatności lub oferowanych przez strony trzecie, w których kliknięcie łącza strony trzeciej lub umożliwienie tych połączeń może pozwolić stronie trzeciej na gromadzenie, wykorzystywanie lub udostępnianie danych o Tobie. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie prywatności.

Co to jest Thomson Reuters i jak mogę się skontaktować?

Thomson Reuters Corporation to kanadyjska korporacja, a grupa w skład grupy Thomson Reuters wchodzi wielu podmiotów prawnych z siedzibami na całym świecie. Tutaj znajduje się pełna lista naszych lokalizacji.

Spółka Thomson Reuters pełni funkcję administratora danych Użytkownika w sytuacjach, gdy określa ona, w jaki sposób i do jakich celów dane osobowe mogą być używane. Spółka Thomson Reuters świadcząca określoną Usługę (zgodnie z definicją), jest głównym administratorem danych osobowych Użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie ma jednak zastosowania w przypadkach, gdy Thomson Reuters występuje jako podmiot przetwarzający lub dostawca usług dla innego administratora (np. klientów Thomson Reuters). 

Wszelkie komentarze, opinie, skargi i pytania można kierować na adres privacy.issues@thomsonreuters.com lub do naszego Dyrektora ds. zgodności z przepisami i Inspektora ochrony danych: Thomson Reuters, c/o Chief Compliance Officer, Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 Zug, Szwajcaria.

Jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane?

Zasadniczo gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i przetwarzamy dane osobowe w następujących kategoriach:

Kategoria

Przykłady

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, identyfikator użytkownika mediów społecznościowych, adres e-mail

Informacje o koncie

Identyfikator konta, identyfikator użytkownika, profil konta, ustawienia i preferencje, historia zakupów, subskrypcje i rejestracje

Informacja o bezpieczeństwie

Poświadczenia użytkownika (nazwa użytkownika i hasło) i podobne informacje dotyczące bezpieczeństwa, indywidualna aktywność w sieci zapisana w dziennikach bezpieczeństwa i audytach

Informacje o rozliczeniach i płatnościach

Informacje o płatnościach i kartach płatniczych lub informacje o koncie bankowym, dane kontaktowe do rozliczeń, informacje o wysyłce i rozliczeniu

Wkład i treści użytkownika

Dane osobowe zawarte w treściach i komunikatach przesyłanych, udostępnianych lub wprowadzanych za pośrednictwem naszych Usług lub naszych sieci i infrastruktury, w tym informacje zwrotne oraz treść komunikacji między Użytkownikiem a nami lub wysyłanej za pośrednictwem naszej sieci i Usług

Informacje o urządzeniu i przeglądarce

Informacje o sieci i dostawcy usług internetowych (ISP), adresy protokołu internetowego (IP), identyfikatory urządzeń i przeglądarek, informacje o urządzeniach i przeglądarkach, identyfikatory reklam, identyfikatory plików cookie/śledzących i powiązane informacje

Informacje o użytkowaniu i przeglądaniu

Historia użytkowania, wyszukiwania i przeglądania, historia podróży użytkownika (w tym kliknięcia, nawigacja, działania użytkownika, interakcje i powtórki sesji), analizy i metryki użytkowania i diagnostyki, w tym w naszych Usługach oraz w naszych sieciach wewnętrznych i urządzeniach korporacyjnych przez pracowników, kontrahentów i odwiedzających witrynę.

Dane lokalizacji

Region, kraj, województwo oraz przybliżone i dokładne dane geolokalizacyjne

Dane demograficzne

Wiek, data urodzenia, stan cywilny, płeć, cechy fizyczne, stan służby wojskowej, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, orientacja seksualna, pochodzenie rasowe lub etniczne, przynależność związkowa

Zdjęcia, nagrania audio, wideo

Zdjęcia, nagrania dźwiękowe, nagrania wideo, w tym nagrania z telewizji przemysłowej i innych kamer bezpieczeństwa używanych w naszych lokalizacjach i podczas wydarzeń

Wnioskowanie na podstawie danych osobowych

Profile odzwierciedlające preferencje, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowania, postawy, inteligencję, zdolności i uzdolnienia danej osoby.

Informacje dotyczące pracy zawodowej, edukacji i organizacji

Organizacje stowarzyszone (takie jak pracodawca, stowarzyszenia branżowe lub organy wydające licencje) oraz stan, stanowisko i tytuł, informacje o współpracownikach i kontaktach, historia pracy zawodowej i edukacji, certyfikaty i licencje zawodowe, numer identyfikacyjny pracownika, akta pracownika (w tym informacje o wynikach i wynagrodzeniach), informacje dotyczące podania o pracę

Wywiad środowiskowy

Informacje z wywiadu środowiskowego, w tym kartoteka kryminalna

Informacje na temat zdrowia, świadczeń i ubezpieczeń

Rejestracja i uczestnictwo w programach ubezpieczeniowych lub programach świadczeń, dane osobowe beneficjentów, członków rodziny, osób kontaktowych w nagłych wypadkach lub osób pozostających na utrzymaniu beneficjenta, dokumentacja medyczna, informacje o niepełnosprawności

Informacje o tożsamości

Identyfikatory rządowe (np. NIP, numer ubezpieczenia społecznego, numer paszportu lub prawa jazdy)

Informacje finansowe

Status finansowy, zeznania podatkowe i powiązane informacje, dokumenty finansowe, zdolność kredytowa, lista płac i powiązane informacje

Informacje prawne

Status prawny, status imigracyjny, sprawy sądowe i postępowania sądowe, rejestry rządowe, akta własności osobistej lub nieruchomości, zastawy i orzeczenia, akta zgonów, dokumenty urzędowe, akta jazdy, licencje i rejestracje oraz informacje karne (takie jak aresztowania, zarzuty, wyroki skazujące i akta więzienne)

(W przypadku mieszkańców Kalifornii wymagane przez nas dane do ujawnienia na mocy CCPA/CPRA są opisane w naszym California Statement.)

Uwaga dotycząca prywatności dzieci w Internecie.
Nasze Usługi online zapewniają rozwiązania informacyjne przeznaczone dla specjalistów i nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych dzieci poniżej szesnastego (16) roku życia.

W jaki sposób dane osobowe są zbierane?

 • Bezpośrednie interakcje: Użytkownik podaje swoje dane osobowe podczas interakcji z nami, na przykład zakładając konto w Usługach, wypełniając formularze, kontaktując się z nami, składając podania o pracę i współpracując z nami.

 • Informacje przekazywane przez użytkowników: gromadzimy dane osobowe, gdy użytkownicy przesyłają, udostępniają, wysyłają lub wprowadzają te informacje za pośrednictwem naszych Usług lub sieci, albo gdy komunikują się z nami.

 • Automatycznie: gromadzimy dane osobowe podczas interakcji z użytkownikiem, np., gdy użytkownik korzysta z Usług, odwiedza nasze biura lub uczestniczy w organizowanych przez nas wydarzeniach, otwiera naszą korespondencję e-mail, ogląda nasze reklamy lub kontaktuje się z nami. Niektóre z tych danych osobowych możemy gromadzić za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy przeczytać Oświadczenie dotyczące plików cookie i IBA.

 • Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła: możemy otrzymywać dane osobowe użytkowników od stron trzecich, takich jak nasi partnerzy biznesowi (w tym brokerzy danych i partnerzy reklamowi), organizacje użytkownika, agencjerządowe udostępniające publiczne rejestry oraz z innych publicznie lub ogólnie dostępnych źródeł (w tym stron internetowych).

W jaki sposób dane osobowe są wykorzystywane?

Ta sekcja zawiera szczegółowy opis celów, dla których wykorzystujemy dane osobowe, oraz różnych podstaw prawnych do przetwarzania tych danych osobowych. 

Cel

Podstawa prawna

 • Wypełnianie naszych zobowiązań wynikających z umowy, w tym zarejestrowanie konta Użytkownika i świadczenie naszych Usługi oraz wypełnianie naszych zobowiązań jako pracodawcy

 • Komunikowanie się z Użytkownikiem na temat naszych Usług i przetwarzanie związanych z nimi transakcji

 • W dowolnym celu za zgodą Użytkownika lub zgodnie z jego instrukcjami

 • Nasze wywiązanie się z umowy

 • Zgodnie z opisem w zaakceptowanych przez Użytkownika warunkach lub instrukcjach 

 • Obsługa, ulepszanie i/lub personalizowanie naszych Usług, sieci i urządzeń korporacyjnych, biur, wydarzeń i powiązanej infrastruktury

 • Opracowywanie nowych produktów, usług, treści i innych ofert 

 • Monitorowanie korzystania z naszych Usług, sieci i urządzeń korporacyjnych, biur, wydarzeń i powiązanej infrastruktury

 • Inspekcja korzystania z naszych Usług, sieci i urządzeń korporacyjnych, biur, wydarzeń i powiązanej infrastruktury, w tym interakcji z klientami

 • Zapewnienie bezpieczeństwa naszych Usług, sieci i urządzeń korporacyjnych, biur, wydarzeń i powiązanej infrastruktury

 • Wykrywanie oszustw i nadużyć z uwzględnieniem naszych Usług, sieci i urządzeń korporacyjnych, biur, wydarzeń i powiązanej infrastruktury

 • Zarządzanie naszymi operacjami wewnętrznymi (np. administrowanie kontem, wdrażanie zasobów korporacyjnych, fakturowanie, rozwiązywanie problemów, naprawa)

 • Nasze wywiązanie się z umowy

 • Zgodnie z opisem w zaakceptowanych przez Użytkownika warunkach lub instrukcjach 

 • Realizowanie uzasadnionego interesu

 • Świadczenie naszych Usług stronom trzecim, w przypadku gdy nasze Usługi i treści zawierają dane osobowe Użytkownika. Zgodnie z niektórymi przepisami lokalnymi o ochronie prywatności może to stanowić „sprzedaż” danych osobowych.

 • Nasze wywiązanie się z umowy

 • Zgodnie z opisem w zaakceptowanych przez Użytkownika warunkach lub instrukcjach 

 • Realizowanie uzasadnionego interesu

 • Wysyłanie Użytkownikowi spersonalizowanych i opartych na zainteresowaniach reklam i marketingu 

 • Ulepszanie i rozwijanie nowych kampanii marketingowych, segmentów i materiałów

 • Umożliwienie Użytkownikowi udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnienia ankiety

 • Zgodnie z opisem w zaakceptowanych przez Użytkownika warunkach lub instrukcjach

 • Realizowanie uzasadnionego interesu

 • Zarządzanie relacjami z kandydatem i pracownikiem (np. w ramach procesu rekrutacji, wywiadu środowiskowego, procesu wdrażania pracowników i zarządzaniu nimi)

 • Zapewnienie i/lub ulepszanie świadczeń dostępnych dla pracowników i/lub zarządzanie tymi świadczeniami

 • Poprawianie komfortu naszych pracowników

 • Komunikowanie się z Użytkownikiem w sprawach związanych z rekrutacją i byłymi pracownikami, a także administrowanie zasobami ludzkimi

 • Nasze wywiązanie się z umowy

 • Zgodnie z opisem w zaakceptowanych przez Użytkownika warunkach lub instrukcjach

 • Realizowanie uzasadnionego interesu

 • Realizowanie naszych praw i/lub ochrona naszych praw i własności lub praw i własności innych 

 • Dokonywanie sprzedaży, fuzji, przejęcia lub innego zbycia w odniesieniu do naszej spółki

 • Wspieranie naszych innych interesów handlowych zgodnie z prawem

 • Inne cele wymagane lub dozwolone przez prawo

 • Realizowanie uzasadnionego interesu 

 • Spełnienie naszych zobowiązań prawnych

 • Ochrona żywotnych interesów Użytkownika lub interesów innej osoby

Komu są udostępniane dane osobowe?

 • Organizacje i kontakty Użytkownika.

 • Podmioty stowarzyszone w ramach grupy spółek Thomson Reuters.

 • Zewnętrzni partnerzy biznesowi, którzy wspierają naszą działalność, np. nasi partnerzy w zakresie treści oraz inni partnerzy, dostawcy i podwykonawcy, dostawcy usług analitycznych, agencje reklamowe i marketingowe, instytucje kredytowe i inne strony trzecie, z którymi współpracujemy.

 • Strony trzecie w celu sprzedaży ich produktów lub usług.

 • Klienci i użytkownicy zewnętrzni, gdzie Usługi i treści zawierają dane osobowe Użytkownika, na przykład gdy zbieramy informacje z różnych źródeł publicznych i prywatnych w celu tworzenia zestawień, raportów, profili i katalogów (takich jak katalogi adwokatów i prawników), w których te treści mogą być udostępniane wszystkim użytkownikom tych Usług. Zgodnie z niektórymi przepisami lokalnymi o ochronie prywatności może to stanowić „sprzedaż” danych osobowych. 

 • Agencje rządowe i strony trzecie zaangażowane w naszą sprzedaż lub zakup firmy lub aktywów, w tym w związku z takimi działaniami, jak fuzja, zbycie, restrukturyzacja, reorganizacja, upadłość, likwidacja, rozwiązanie lub inna forma dysponowania aktywami.

 • Organy ścigania, agencje rządowe lub inne strony trzecie w celu przestrzegania prawa, nakazu sądowego, wniosku prawnego lub innego postępowania prawnego, jak również w celu egzekwowania postanowień umów lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy, pracowników, klientów lub innych osób (w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego, ochrony przed oszustwami i ograniczania ryzyka kredytowego).

 • Inne podmioty, gdy jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających ze zgód wyrażonych przez Użytkownika lub poleceń Użytkownika.

Gdzie są przechowywane dane osobowe?

Jak zaznaczyliśmy powyżej, jesteśmy organizacją globalną, w związku z czym dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza jego kraj zamieszkania i mogą być przechowywane w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, oraz mogą wykorzystywane z różnych krajów. Kontaktując się z nami, Użytkownik upoważnia nas do przekazywania swoich danych osobowych poza granice jego kraju zamieszkania i przyjmuje do wiadomości, że możemy przekazywać jego dane osobowe do krajów, w których przepisy w zakresie ochrony prywatności mogą być mniej restrykcyjne niż w kraju zamieszkania Użytkownika. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy nie być w stanie zapobiec uzyskaniu dostępu do danych osobowych przez organy rządowe w niektórych krajach.

Jakie kroki są podejmowane w celu ochrony danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań w celu wdrażania środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ochronę bezpieczeństwa danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet lub przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna i nie możemy zagwarantować jej całkowitego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo informacji zależy również od Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do stosowania unikalnych, silnych nazw użytkownika i haseł na każdym ze swoich kont oraz dbanie o poufność poświadczeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatności ani środków bezpieczeństwa cybernetycznego stosowanych w naszych Usługach, a jakiekolwiek przekazywanie danych osobowych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

Jak długo są przechowywane dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe zgodnie z wymogami naszego harmonogramu przechowywania dokumentacji, który różni się w zależności od Usługi, funkcji biznesowej, kraju, klas rekordów i typów rekordów. Okres przechowywania obliczamy na podstawie czasu, w którym dane osobowe są potrzebne do: (a) realizacji celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, (b) dotrzymania terminów wymaganych lub zalecanych przez organy regulacyjne, organizacje zawodowe lub stowarzyszenia, (c) przestrzegania obowiązujących przepisów, prawnego obowiązku przechowywania dokumentów oraz innych wymogów ustawowych (w tym zobowiązań umownych), oraz (d) realizacji wniosków i żądań Użytkownika.

Jakie mam prawa do swoich danych osobowych?

Lokalne przepisy dotyczące prywatności mogą przyznawać Użytkownikowi prawa w odniesieniu do jego danych osobowych, a my nie będziemy świadomie dyskryminować Użytkownika wskutek skorzystania przez niego z któregokolwiek z praw do ochrony prywatności. Prawa te różnią się w zależności od przepisów lokalnych, które dotyczą Użytkownika, ale mogą obejmować jedno lub więcej z poniższych:

 • Prawo do uzyskania potwierdzenia, że przetwarzamy dane osobowe Użytkownika i, jeśli tak jest, prawo do uzyskania dostępu, poprawiania, uzupełniania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania i usunięcia niektórych danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, w tym prawo do otrzymania danych osobowych w przenośnej kopii. Aby przesłać wniosek, Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego Portalu wniosków o udostępnienie danych.

 • Możliwość rezygnacji z otrzymywania marketingowych wiadomości e-maili od nas przez wysłanie do nas wiadomości e-maila lub kliknięcie łącza rezygnacji z subskrypcji u dołu każdej otrzymanej od nas wiadomości e-mail.

 • Mieszkańcy stanów Nevada i Virginia oraz, od 1 lipca 2023 r. , Kolorado i Connecticut, jak również od 31 grudnia 2023 r. , Utah, mogą również skorzystać z prawa do rezygnacji z wykorzystywania ich danych osobowych na potrzeby reklamy ukierunkowanej (w tym reklamy behawioralnej online) i/lub rezygnacji ze sprzedaży ich danych osobowych, klikając łącze „Do Not Sell My Personal Information” (Nie zgadzam się na sprzedawanie moich danych osobowych)lub telefonując pod numer 1-866-633-7656. 

Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą korzystać z praw wymienionych w naszym Oświadczeniu dotyczącym stanu Kalifornia; a wnioski o nasze Produkty do rejestrów publicznych mogą być składane jak opisano w naszym oświadczeniu Public Records Privacy Statement.

WAŻNE: Te prawa nie są absolutnie gwarantowane i istnieje kilka wyjątków, w których możemy nie mieć obowiązku spełnienia prośby Użytkownika. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania tych praw tylko w zakresie, w jakim działamy jako administrator danych, a żądane prawa zostały przyznane Użytkownikowi i mają do niego zastosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Prosimy zapoznać się z lokalnymi przepisami o ochronie danych, aby określić, jakie prawa mogą przysługiwać Użytkownikowi oraz kiedy dostęp do tych praw jest ograniczony. Użytkownik może odwołać się od negatywnej decyzji w sprawie swoich wniosków, wysyłając do nas wiadomość e-mail lub list; Użytkownik ma prawo złożyć skargę do lokalnego organu regulacyjnego, jeśli nie jest zadowolony z naszych odpowiedzi na jego wnioski lub ze sposobu, w jaki zarządzamy danymi osobowymi Użytkownika. Zachęcamy jednak do wcześniejszego skontaktowania się z nami, abyśmy mogli zająć się tymi wątpliwościami bezpośrednio.

Zmiany niniejszego Oświadczeniu o ochronie prywatności

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może z czasem ulegać zmianom. Zastrzegamy sobie prawo do jego aktualizacji w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Powiadomimy Użytkownika o zmianach w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, zmieniając datę „ostatniej aktualizacji” i publikując zaktualizowane Oświadczenie o ochronie prywatności na tej stronie. Możemy okresowo wysyłać wiadomości e-mail z przypomnieniami o naszych warunkach, ale Użytkownik ma również obowiązek regularnego sprawdzania naszych Usług, by zapoznać się z aktualnym Oświadczeniem o ochronie prywatności i wszelkimi wprowadzanymi w nim zmianami. 

Jeśli istnieją jakiekolwiek różnice między wersją angielską naszego Oświadczenia o ochronie prywatności a wersją przetłumaczoną na inny język, wersja angielska jest nadrzędna.

Dodatkowe oświadczenia o ochronie prywatności

W zależności od konkretnej Usługi, z której korzysta Użytkownik, lub określonych interakcji z nami (np. gdy Użytkownik ubiega się o pracę lub pracuje dla nas), możemy udostępnić inne lub uzupełniające oświadczenia o ochronie prywatności, które opisują i regulują, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika. W takiej sytuacji te różne lub uzupełniające oświadczenia o ochronie prywatności mają zastosowanie do tej konkretnej Usługi lub tych konkretnych interakcji. Prosimy o zapoznanie z poniższymi dodatkowymi oświadczeniami o ochronie prywatności:

 • W przypadku naszych produktów służących do zapobiegania ryzyku i oszustwom („Produkty do rejestrów publicznych”, w tym Westlaw Public Records oraz CLEAR) prosimy o zapoznanie się z naszym dodatkowym oświadczeniu Public Records Privacy Statement.

Supplemental Privacy Statement for California consumers under CCPA/CPRA 

This Supplemental Privacy Statement for California Consumers under CCPA/CPRA (“California Statement”) supplements our Privacy Statement and further explains required disclosures about how we collect, disclose, and sell the personal information of California consumers and the rights that California consumers may have under the California Consumer Privacy Act of 2018, as amended by the California Privacy Rights Act of 2020 (“CCPA/CPRA”) where we act as a business under CCPA/CPRA. When we use the term “personal information” in this California Statement, we are using that term as CCPA/CPRA defines it, which generally means information that identifies, relates to, describes, is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a particular consumer or household. However, personal information does not include publicly available, deidentified, or aggregate consumer information (which are all defined in CCPA/CPRA). 

What categories of personal information do you collect and who do you share it with or sell it to?

In general, the categories of personal information we collect, sources of that information, business and commercial purposes for why we collect and use it, and who we share it with, as well as our personal information retention practices, are as outlined in our Privacy Statement.

California law, however, requires we restate some of this information for specific categories that are defined in CCPA/CPRA. The type of personal information we collect and how we handle that personal information, including if we share or sell that personal information, depends on how you are specifically interacting with us and which Services you are inquiring about. In general, we have collected, disclosed for a business purpose, and sold the following categories of personal information and sensitive personal information from California consumers within the last twelve (12) months:

Categories of Personal Information Collected

Category of Personal Information

Examples as Defined in CCPA/CPRA

Collected

A. Identifiers

Real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier, internet protocol address, email address, account name, social security number, driver’s license number, passport number, or other similar identifiers.


B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

Name, signature, Social Security number, physical characteristics or description, address, telephone number, passport number, driver's license or state identification card number, insurance policy number, education, employment, employment history, bank account number, credit card number, debit card number, or any other financial information, medical information, or health insurance information.

C. Protected classification characteristics under California or federal law

Age (40 years or older), race, color, ancestry, national origin, citizenship, religion or creed, marital status, medical condition, physical or mental disability, sex (including gender, gender identity, gender expression, pregnancy or childbirth and related medical conditions), sexual orientation, veteran or military status, genetic information (including familial genetic information).

D. Commercial information

Records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies.

E. Biometric information

Genetic, physiological, behavioral, and biological characteristics, or activity patterns used to extract a template or other identifier or identifying information, such as, fingerprints, faceprints, and voiceprints, iris or retina scans, keystroke, gait, or other physical patterns, and sleep, health, or exercise data.

F. Internet or other similar network activity

Browsing history, search history, information on a consumer's interaction with a website, application, or advertisement.

G. Geolocation data

Physical location or movements.

H. Sensory data

Audio, electronic, visual, thermal, olfactory, or similar information.

I. Professional or employment-related information

Current or past job history or performance evaluations.

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

Education records directly related to a student maintained by an educational institution or party acting on its behalf, such as grades, transcripts, class lists, student schedules, student identification codes, student financial information, or student disciplinary records.

K. Inferences drawn from other personal information

Profile reflecting a person's preferences, characteristics, psychological trends, predispositions, behavior, attitudes, intelligence, abilities, and aptitudes.

L. Sensitive personal information

Social security, driver’s license, state identification card, or passport number; user name, financial account, debit card, or credit card number in combination with any required security or access code, password, or credentials allowing access to an account; precise geolocation; racial or ethnic origin; religious or philosophical beliefs; union membership; genetic data; contents of consumer’s mail, email, and text messages unless Thomson Reuters is the intended recipient of the communication; processing of biometric information for the purpose of uniquely identifying a consumer; and personal information collected and analyzed concerning a consumer’s health, sex life, or sexual orientation.


Categories of Personal Information Disclosed for a Business Purpose

Category of Personal Information

Disclosed

A. Identifiers

B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

C. Protected classification characteristics under California or federal law

D. Commercial information

E. Biometric information

F. Internet or other similar network activity

G. Geolocation data

H. Sensory data

I. Professional or employment-related information

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

K. Inferences drawn from other personal information

L. Sensitive personal information


Categories of Personal Information Sold

Category of Personal Information

Sold

A. Identifiers

B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

C. Protected classification characteristics under California or federal law

D. Commercial information

E. Biometric information

F. Internet or other similar network activity

G. Geolocation data

H. Sensory data

I. Professional or employment-related information

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

K. Inferences drawn from other personal information

L. Sensitive personal information

Your privacy rights

If you are a California consumer, you may have one or more of the following rights under CCPA/CPRA:

 • Right to confirm we process your personal information and, if so, to request we disclose to you: (1) the categories of personal information we collected about you; (2) the categories of sources from which the personal information is collected; (3) the business or commercial purpose for collecting, selling, or sharing personal information; (4) the categories of third parties to whom we disclose personal information; and (5) the specific pieces of personal information we have collected about you.

 • Right to access (which may include a portable copy), correct, complete, or delete specific pieces of personal information we hold about you.

 • Right to limit our use and disclosure of your sensitive personal information.

 • Right to opt-out of the sale of personal information, as sale is defined under CCPA/CPRA.

 • Right to opt-out of the sharing of personal information, as sharing is defined under CCPA/CPRA.

 • Right not to receive discriminatory treatment for exercising your rights under CCPA/CPRA

 • Additionally, California Civil Code Section 1798.83 may permit you the right to request information regarding the personal information about you we disclose to third parties for the third parties’ direct marketing purposes.

To make a request, you can contact us through our Data Subject Rights Portal, by emailing us at privacy.issues@thomsonreuters.com, or by calling us at 1-866-633-7656. Requests to opt-out of the sale and sharing of personal information can also be submitted by clicking this “Do Not Sell or Share My Personal Information and Limit the Use of My Sensitive Personal Information” link.

Please provide us enough information to verify your identify. We will use information you provide to us to verify your request. If we cannot initially verify your identity, we may request additional information to complete the verification process, such as, for example, a copy of your driver’s license and/or a recent utility or credit card bill. You can designate an agent to make a request on your behalf by either: (1) having your agent send us a letter, signed by you, certifying that the agent is acting on your behalf and showing proof that they are registered with the California Secretary of State; or (2) by you and the agent executing and sending us a notarized power of attorney stating that the agent is authorized to act on your behalf. Please note that we may still require you to verify your identity before we process a request submitted by your agent.

IMPORTANT: These rights are not absolutely guaranteed and there are several exceptions where we may not have an obligation to fulfill your request. We are only required to honor these rights to the extent that we act as a business/controller under CCPA/CPRA and the requested rights have been granted and apply to you under CCPA/CPRA. Please consult CCPA/CPRA to determine what rights may be available to you and when access to these rights is limited. You may appeal an adverse decision on your requests by emailing or writing to us; and you have the right to lodge a complaint to the California Attorney General if you are not satisfied with our responses to your requests or how we manage your personal information. However, we encourage you to first contact us so we can address your concerns directly.

CCPA Consumer Request Metrics for 2022

This California Statement was last updated on January 1, 2023.


Oświadczenie dotyczące plików cookie i IBA

Niniejsze Oświadczenie dotyczące plików cookie i IBA uzupełnia nasze Oświadczenie o ochronie prywatności i szczegółowo wyjaśnia, jak my i nasi zewnętrzni partnerzy biznesowi wdrażamy pliki cookie i inne technologie śledzenia („Technologie śledzenia”), także w przypadku reklam opartych na zainteresowaniach (IBA), oraz w jaki sposób Użytkownik może je kontrolować.

Czym są pliki cookie i inne technologie śledzenia?

„Pliki cookie” to małe fragmenty danych, przechowywane w plikach tekstowych, które są przechowywane w przeglądarce, komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika. Pliki cookie, których używamy, mogą obejmować „pliki cookie flash” (lub  „lokalne obiekty udostępnione”) oraz „pliki cookie HTML5”, które przechowują informacje na urządzeniu Użytkownika (poza przeglądarką) i są specyficzne dla treści obsługiwanych przez Adobe® Flash lub HTML5. My i nasi zewnętrzni partnerzy biznesowi możemy również korzystać z innych technologii śledzenia, takich jak „sygnały nawigacyjne WWW” (znane także jako „tagi” i „piksele”), które są małymi obrazami osadzonymi w naszych Usługach, treściach lub wiadomościach e-mail, a także „osadzone skrypty”, które są fragmentami kodu tymczasowo pobieranymi na urządzenie Użytkownika. Te inne technologie śledzenia są często używane w połączeniu z plikami cookie, ale mogą być przechowywane na urządzeniu Użytkownika w inny sposób niż pliki cookie, więc wyłączenie plików cookie może nie wyłączyć tych technologii śledzenia.

Te technologie śledzenia mogą być obsługiwane i konfigurowane przez nas („Własne moduły śledzące”) lub przez naszych zewnętrznych partnerów biznesowych, takich jak sieci społecznościowe, sieci reklamowe i dostawcy treści („Zewnętrzne moduły śledzące”); i mogą być skonfigurowane na jedne odwiedziny (za pomocą „modułu śledzenia sesji”), kiedy to są one usuwane po tych odwiedzinach, lub do pozostawania na urządzeniu Użytkownika, by mogły być używane podczas wielu kolejnych odwiedzin (za pomocą „trwałego modułu śledzącego”).

Dlaczego używamy plików cookie i innych technologii śledzenia?

Używamy technologii śledzenia do kilku różnych celów. Są one szeroko używane do zapamiętywania Użytkownika i jego preferencji oraz do analizy jego interakcji z nami w internecie, abyśmy mogli realizować podstawowe funkcje (takie jak świadczenie naszych Usług lub dostarczanie treści oraz umożliwianie użytkownikom rejestracji i pozostawania zalogowanymi), personalizować nasze Usługi i treści oraz zapewniać jakość, spójność i efektywność naszym użytkownikom, analizować korzystanie z naszych Usług i interakcje z treściami (w tym wiadomościami e-mail) oraz dostarczać reklamy (w tym IBA) i mierzyć ich skuteczność.

Jak Użytkownik może kontrolować stosowanie technologii śledzenia?

Użytkownik może ograniczyć stosowanie plików cookie lub całkowicie wyłączyć ich obsługę. Większość nowoczesnych przeglądarek umożliwia zmianę ustawień plików cookie i innych elementów śledzących, a ustawienia te można zwykle znaleźć w menu opcji lub preferencji przeglądarki. Pliki cookie Flash można usunąć tylko w programie Adobe Flash, a nie za pośrednictwem przeglądarki. Informacje na temat zarządzania plikami cookie Flash można znaleźć na tej stronie pomocy Adobe. Dodatkowo można zrezygnować z Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki Google opt-out. 

W niektórych naszych Usługach można również zauważyć „baner plików cookie”, który umożliwia zarządzanie używaniem przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia. Klikając baner, można uzyskać więcej informacji na temat tego, jakie pliki cookie są używane w danej Usłudze i co można wyłączyć. Należy przy tym mieć na uwadze, że nie ma możliwości wyłączenia żadnych technologii śledzenia, określonych jako ściśle niezbędne. 

Uwaga: wyłączenie wszystkich plików cookie lub innych technologii może uniemożliwić prawidłowe działanie niektórych funkcji Usług.

Czy Thomson Reuters przestrzega sygnałów Do Not Track (Nie śledź)?

Zasadniczo, obecnie nie reagujemy na sygnały „Nie śledź” wysyłane przez przeglądarki internetowe ani nie podejmujemy żadnych działań w tym zakresie; niemniej w niektórych przypadkach zewnętrzni partnerzy biznesowi, którzy łączą się z naszymi Usługami, honorują sygnały „Nie śledź”.

Co to jest reklama oparta na zainteresowaniach (IBA)?

„Reklama oparta na zainteresowaniach” (IBA) zwana często „reklamą kierowaną”, „reklamą behawioralną online” oraz „reklamą spersonalizowaną” polega ogólnie na wyświetlaniu spersonalizowanych lub ukierunkowanych reklam dostosowanych do zainteresowań i danych demograficznych Użytkownika. IBA może również obejmować analizy i raporty związane z tymi reklamami (np. pomiar i atrybucja reklam, segmentacja oraz badania rynku). 

Możemy wyświetlać Użytkownikowi IBA za pomocą technologii śledzenia i innych informacji, które Użytkownik udostępnia nam podczas interakcji z naszymi Usługami, treściami i reklamami. Zatrudniamy różnych zewnętrznych partnerów biznesowych do wyświetlania IBA Użytkownikowi i możemy udostępniać tym partnerom biznesowym pewne informacje o Użytkowniku, jak również nasze technologie śledzenia służące do tego celu. Niektórzy z tych partnerów zewnętrznych umieszczają własne technologie śledzenia w naszych Usługach i treściach, za pomocą których automatycznie otrzymują oni adres IP Użytkownika, informacje o przeglądarce lub urządzeniu oraz inne informacje uzyskiwane za pomocą tych technologii śledzenia. Niektórzy z naszych zewnętrznych partnerów biznesowych będących (oraz ich partnerzy biznesowi) mogą również wykorzystywać lub dostarczać nam dodatkowe informacje o Użytkowniku, które zostały przez nich zebrane niezależnie, ze źródeł offline i online, aby lepiej kierować i dostarczyć Użytkownikowi trafniejsze reklamy. Niektórzy z tych partnerów zewnętrznych mogą gromadzić dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika online na przestrzeni czasu i na różnych stronach internetowych. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy praktyk ochrony prywatności tych stron trzecich, a ich praktyki ochrony prywatności nie są objęte niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

Jak Użytkownik może zrezygnować z IBA?

Oprócz powyższego Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania IBA od firm zrzeszonych w:

 • Digital Advertising Alliance (DAA), w ramach którego Użytkownik może zrezygnować z IBA za pomocą tego narzędzia DAA; i/lub

 • inicjatywie Network Advertising Initiative (NAI), w ramach której Użytkownik może zrezygnować z IBA za pomocą tego Narzędzia rezygnacji NAI oraz firm na terenie UE/EWG, tego narzędzia; i/lub

 • aplikacji AppChoices do rezygnacji na urządzeniach mobilnych.

Niektóre urządzenia mobilne mogą mieć identyfikator reklamowy, który umożliwia firmom wyświetlanie IBA na danym urządzeniu. W zależności od urządzenia Użytkownik może mieć możliwość ograniczenia wyświetlania reklam, udostępniania tego identyfikatora reklamowego lub zresetowania identyfikatora reklamowego, a także wyłączenia śledzenia lokalizacji urządzenia — w tym precyzyjnego śledzenia geolokalizacji — na urządzeniu mobilnym lub w niektórych aplikacjach. Aby uzyskać informacje o dostępnych opcjach, należy skontaktować się z producentem posiadanego urządzenia. Więcej informacji na temat ustawień wykorzystywania danych o przeglądaniu stron internetowych przez Użytkownika na potrzeby IBA można znaleźć na stronach: networkadvertising.org, optout.aboutads.info, youradchoices.com i youronlinechoices.eu.

Ponadto niektóre z naszych Usług mogą również wyświetlać łącza Nie sprzedawaj moich danych osobowych lub Nie udostępniaj moich danych osobowych (lub podobne), których kliknięcie może pozwalać na zrezygnowanie z „udostępniania” lub „sprzedaży” danych osobowych Użytkownika zgodnie z wymogami niektórych lokalnych przepisów o ochronie prywatności. Kliknięcie takiego łącza może ograniczyć sposób, w jaki wraz z zewnętrznymi partnerami biznesowymi możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika na potrzeby IBA.

Uwaga: niektóre z opisanych powyżej opcji dotyczą konkretnej przeglądarki lub urządzenia, a po zmianie urządzenia lub przeglądarki może być konieczne ponowne ustawienie rezygnacji. Należy również pamiętać, że nawet jeśli Użytkownik zrezygnuje z IBA, może nadal otrzymywać reklamy i materiały marketingowe, ale nie będą one spersonalizowane pod kątem jego potrzeb.

Niniejsze Oświadczenie dotyczące plików cookie i IBA zostało ostatnio zaktualizowane 1 stycznia 2023 r.


Oświadczenie o ochronie prywatności w treściach informacyjnych

1. Wprowadzenie

Jesteśmy globalną firmą świadczącą Usługi w zakresie informacji biznesowych i z dumą rozpowszechniamy treści w ramach naszych Usług. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w treściach informacyjnych stanowi uzupełnienie do powyższego Oświadczenia o ochronie prywatności i doprecyzowuje, w jaki sposób rozpowszechniamy treści informacyjne w ramach naszych Usług oraz jak nimi zarządzamy.

2. Dlaczego Thomson Reuters publikuje treści informacyjne?

Thomson Reuters publikuje różnego rodzaju treści, takie jak statuty, prawa, przepisy, zasady, sprawy sądowe, opinie, analizy ekspertów, artykuły, formularze, rejestry publiczne, traktaty, słowniki i wiele innych typów informacji, które naszym zdaniem mają charakter profesjonalny i wartość orzeczniczą dla naszych klientów lub ogółu społeczeństwa.

3. Jak Thomson Reuters pozyskuje treści informacyjne?

Thomson Reuters pozyskuje treści informacyjne na wiele sposobów. Czasami kupujemy je od innych osób lub udzielamy na nie licencji; czasami otrzymujemy je na podstawie umowy, na mocy której jesteśmy zobowiązani do ich gromadzenia i rozpowszechniania; czasami sami zlecamy ich przygotowanie, a czasami treści te są zbierane z różnych źródeł publicznych, takich jak rejestry publiczne, źródła dziennikarskie oraz informacje znajdujące się w domenach publicznych. Wszelkie dane osobowe zawarte w treściach informacyjnych, które są następnie rozpowszechniane przez Thomson Reuters, pochodzą z oryginalnego tekstu zawartości o charakterze informacyjnym.

4. Jak Thomson Reuters przygotowuje treści informacyjne?

Oprócz dystrybucji treści informacyjnych Thomson Reuters zajmuje się ich przygotowaniem — innymi słowy, Thomson Reuters przygotowuje i udostępnia streszczenia, metadane lub inne powiązane informacje dotyczące treści pierwotnej. Na przykład, zgłaszane sprawy w naszych produktach prawnych mogą zawierać przypisy, najważniejsze cytaty i inne metadane, jak również oryginalny, pełny tekst akt sprawy sądowej. W wielu przypadkach Thomson Reuters odpowiada za przygotowanie treści. Wszelkie dane osobowe zawarte w przygotowanych materiałach pochodzą z oryginalnych informacji dostarczonych przez źródło.

5. Czy Thomson Reuters redaguje lub zmienia treść oryginalnych informacji?

Z wyjątkiem błędów typograficznych i zmian formatu zgodnych ze stylem redakcji oraz z wyjątkiem zaleceń źródła oryginalnej treści informacyjnej Thomson Reuters w większości przypadków nie redaguje ani nie zmienia treści oryginalnej treści informacyjnej.

6. Co zrobić, jeśli chcę zmienić lub usunąć moje dane osobowe zawarte w treści informacyjnej lub po prostu usunąć treść informacyjną?

W wielu przypadkach nie jesteśmy źródłem treści informacji, a Thomson Reuters nie ma obowiązku zmiany ani usunięcia oryginalnej treści, w tym jakichkolwiek danych osobowych, chyba że otrzyma zweryfikowaną prośbę ze źródła treści informacji, np. orzeczenie sądu pierwszej instancji.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących jakichkolwiek treści informacyjnych lub danych osobowych Użytkownika zawartych w tych treściach informacyjnych należy skontaktować się ze źródłem treści informacyjnych i podjąć z nim bezpośrednią współpracę w celu rozwiązania wątpliwości. 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w treściach informacyjnychzostało ostatnio zaktualizowane 1 stycznia 2023 r.